Výchovný poradce, kariérový poradce

Konzultační hodiny výchovné poradkyně PhDr. Lenky Skřekucké ve školním roce 2017/18

  • středa 14.00 – 15.00 hod.

Mimo uvedený den je konzultace možná  po telefonické domluvě i v jiný den, nebo e-mailem na: skrekucka.l@zshnojnik.com

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb zejména žákům a jejich zákonným zástupcům. Vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické a vede o nich písemnou dokumentaci. Úzce spolupracuje s metodikem pro volbu povolání, školním metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli i s dalšími pedagogy a také se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče.

Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele –  Ve Vyhlášce č. 116 ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Řídí se však i dalšími zákony a vyhláškami.

 

 

Konzultační hodiny koordinátora volby povolání (kariérového poradce) Mgr. Aleny Iskřické ve školním roce 2017/18

  • středa 13.30 – 14.15 hod.

Mimo uvedený den je konzultace možná  po telefonické domluvě i v jiný den, nebo e-mailem na: iskricka.a@zshnojnik.com

 

Dokumenty metodika volby povolání:

 
Informace pro žáky, rodiče a zákonné zástupce žáků k přijímacímu řízení na střední školy ve šk. roce 2017/18 naleznete zde: