2. stupeň – Školní parlament

2. stupeň – Školní parlament

Školní parlament sdružuje žáky druhého stupně, za každou třídou jsou zvoleni dva zástupci. Školní parlament zastává funkci prostředníka zajišťující komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy. Umožňuje aktivní zapojení žáků do života školy, podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje podíl na chodu školy. Předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky.

Zástupci školního parlamentu se pod vedením Bc. Nikoly Zarembové a Mgr. Lenky Plachtové setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednáší návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Připravuje soutěže a aktivity pro své spolužáky. Schůzky se konají alespoň jednou měsíčně nebo podle potřeby. Školní parlament spolupracuje s vedením školy, které řeší jeho připomínky a náměty.

Stanovy školního parlamentu

 • Zástupci školního parlamentu jsou voleni jednou ročně a to vždy na začátku školního roku. Každá třída druhého stupně si volí dva zástupce.
 • Funkce ve ŠP je dobrovolná, žák nemůže být zvolen bez svého souhlasu.
 • Školní parlament se schází 1x měsíčně nebo dle potřeby.
 • Z každého jednání školního parlamentu je proveden zápis.
 • Jednání školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit všichni žáci i učitelé školy.
 • Školní parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, které jsou výhradně v kompetenci vedení školy, nebo vydávat taková rozhodnutí, která jsou v rozporu se školním řádem.

Cíle školního parlamentu

 • Být prostředníkem mezi žáky, učiteli, zajišťovat zpětné vazby.
 • Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
 • Dohlížet na dodržování školního řádu.
 • Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, spolupodílet se na akcích školy.
 • Podílet se vytváření příznivého klimatu školy.
 • Všímat si, snažit se předcházet, upozorňovat, případně pomáhat při odstranění projevů šikany, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 • Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt.
 • Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy.

Složení školního parlamentu ve školním roce 2018/2019: 


Chystané akce školního parlamentu 2018-2019

 • Adopce na dálku – Eunice Atimango
 • Adopce zvířete ze ZOO
 • Celoroční soutěž o nejhezčí třídu
 • Fotografická soutěž, září-říjen 2018
 • Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů, říjen 2018
 • Den otevřených dveří, prosinec 2018
 • Mikulášská nadílka, prosinec 2018
 • Návštěva Domu pro seniory v Hnojníku a předání vánočních přání, prosinec 2018
 • Dětský karneval – spolupráce se SRPŠ, únor 2019
 • Valentýn, únor 2019
 • Den učitelů, březen 2019
 • Pohádková cesta, duben 2019
 • Radovánky – spolupráce se SRPŠ, červen 2019
 • Výlet školního parlamentu, červen 2019

Bc. Nikola Zarembová

Mgr. Lenka Plachtová