Informace k otevření školy pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Informace k otevření školy pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

jak jsme již informovali na našich webových stránkách, mají žáci 2. stupně možnost od 8. 6. se osobně účastnit třídnických hodin a konzultací přímo ve škole. Tyto aktivity budou probíhat pro jednotlivé třídy jednou týdně 4 vyučovací hodiny za mimořádného režimu. To znamená mj. dodržování zvláštních bezpečnostních a hygienických opatření, včetně maximálního počtu 15 žáků ve skupině (viz příloha níže).

Žák při nástupu do školy musí odevzdat vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha níže). V případě, že nemáte možnost si čestné prohlášení vytisknout, můžete si jej vyzvednout  ve vestibulu hlavního vchodu školy (od lékárny). Pokud uvedené prohlášení nebude odevzdáno,  vstup do školy se žákovi neumožní. Důvodem pro neumožnění účasti ve škole je i zvýšená teplota žáka a nepodání žádosti o zařazení do výuky do 4. 6. 2020.

Setkávání žáků budou probíhat s třídními učiteli i s učiteli dalších předmětů. Na jednotlivých patrech by byly přítomny maximálně dvě skupiny s odlišným rozvrhem, včetně nastavení přestávek, abychom zamezili kontaktu žáků z různých skupin.

Přehled setkání ve dnech 8. – 25. 6. 2020, od 8.00 do 11.30:

  • 6. ročník – úterý,
  • 7. ročník – středa,
  • 8. ročník – čtvrtek,
  • 9. ročník – příprava na přijímací zkoušky ukončena 5. 6. 2020, další přítomnost bude stanovena individuálně podle pokynu třídního učitele (odevzdání učebnic apod.).

Organizace příchodu do školy, čas setkávání a rozvrh aktivit bude upřesněn na základě celkového zájmu  v pátek 5. 6. 2020 (e-mailem zákonným zástupcům i žákům a také prostřednictvím aplikace Bakaláři).

Program setkání:

  • třídnická hodina (setkání s vyučujícími, zhodnocení školního roku, hodnocení a klasifikace),
  • bloky aktivit a pokusů v rámci fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a hodiny praktického využití metod kritického myšlení.

 Vydání vysvědčení proběhne 26. 6. 2020 dle rozpisu pro jednotlivé třídy, který bude zveřejněn na webových stránkách školy do 23. 6. 2020.

Ve dnech 29.6. a 30.6.2020 je vyhlášeno ředitelské volno, žáci nebudou přítomni ve škole. 

Obědy se žákům 2. stupně nezajišťují z organizačních a bezpečnostních důvodů (mj. stravování dětí 1. stupně, které se zúčastňují vzdělávacích a zájmových aktivit i v odpoledních hodinách). Školní bufet není v provozu, prosím zajistěte dětem svačinu.

Osobní přítomnost žáků ve škole není povinná. Dálková forma vzdělávání bude i po 8. 6.2020  pokračovat v nezměněné podobě jako doposud. 

V případě zájmu o docházku svého dítěte do školy od 8. 6. do 25. 6.2020, za již uvedených podmínek, sdělte své rozhodnutí e-mailem třídnímu učiteli žáka, a to do 4. 6. do 10:00 hodin. Vhledem k organizačním důvodům a zajištění provozu školy nebude na žádosti podané po tomto termínu brán zřetel.

Děkuji za spolupráci a přeji všem hodně zdraví.

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy

 

Přílohy:

Vytiskněte a odevzdejte před nástupem do školy