Stravné a informace pro strávníky

Informace pro strávníky

  • Školní jídelna vaří obědy pro žáky od 3. 9. 2019
  • Strávníci, kteří platí bezhotovostně, kontaktují vedoucí  ŠJ telefonicky na tel. čísle 727 946 230 nebo osobně již v týdnu od 26. 8. 2019. Mohou se také přihlásit u třídního učitele 2. 9. 2019.
  • Strávníci, kteří platí hotově, se přihlásí osobně u vedoucí školní jídelny vždy k 1. dni v měsíci na daný kalendářní měsíc nebo jeden den předem, než se začnou stravovat.
  • Noví strávníci se přihlašují osobně u vedoucí školní jídelny den předem, zakoupí si stravovací čip  za 90,- Kč a zaplatí si stravné na měsíc září hotově spolu se stanovenou zálohou. Obdrží přihlášku, kterou vyplní a vyřídí si „svolení k inkasu“ ve spořitelně nebo bance, kde mají zavedený účet. Do 14 dnů odevzdají vedoucí školní jídelny vyplněnou přihlášku i s potvrzením z banky o provedené transakci. Platby za stravné procházejí účtem a to vždy zpětně za uplynulý měsíc pouze za odebrané obědy vždy k 15. dni. Záloha, která byla vybrána v září 2019, se vyúčtuje na konci školního roku v červenci 2020, abychom postupovali v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví v platném znění a abychom předešli také neuhrazeným platbám. Přeplatek bude vrácen ve vyúčtování za měsíc červen 2020. V případě nedoplatku bude rozdíl ceny zúčtován inkasem v měsíci červenci 2020.
  • Strávníci, kteří se ve školní jídelně již stravovali v minulém školním roce, nemusí vyplňovat novou přihlášku, jsou automaticky přihlášení ke stravování, pouze ve školní jídelně nahlásí, od kterého dne chtějí odebírat stravu.

Ceny stravného na měsíc září 2019

Žáci 7-10 let 20 dnů x 22,- Kč =   440,- Kč
Žáci  11-14 let 20 dnů x 24,- Kč =   480,- Kč
Žáci 15 a více let 20 dnů x 29,- Kč =   580,- Kč
Cizí strávníci 21 dnů x 64,- Kč = 1 344,- Kč

Zařazování žáků je stanoveno podle věkových kategorií – podle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24, školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

V souladu s vyhláškou  MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

  • Žák má nárok odebrat školní stravování za sníženou úhradu v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ.
  • V případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, uhradí doplatek 35,-Kč (věcné náklady dle platného ceníku ŠJ).

S účinností od 01. 09. 2019 dochází ke změně úhrady stravného následujícím způsobem:

  • pro platby bezhotovostní (inkaso z účtu) – první platba bude inkasována z účtu plátce (strávníka) v průběhu měsíce září 2019 formou zúčtovatelné zálohy. Platba za stravné bude probíhat jako nyní vždy v měsíci následujícím pouze za odebrané obědy. Záloha, která byla vybrána v září 2019, se vyúčtuje na konci školního roku v červenci 2020, abychom postupovali v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví, v platném znění a abychom předešli také neuhrazeným platbám. Přeplatek bude vrácen ve vyúčtování za měsíc červen 2020. V případě nedoplatku bude rozdíl ceny zúčtován inkasem v měsíci červenci 2020.
  • u nových strávníků bude stravné na měsíc září vybráno v hotovosti spolu se stanovenou zálohou.

Záloha je stanovena takto:

žáci MŠ                            750,- Kč

žáci 1. – 9. třída                600,- Kč

cizí strávníci                   1 000,- Kč

 

Další informace naleznete v záložce Jídelna.

Eliška Krawiecová, vedoucí školní jídelny