Stravné a informace pro strávníky

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ

 • Strávníci, kteří se ve školní jídelně již stravovali v minulém školním roce, nemusí vyplňovat novou přihlášku, jsou automaticky přihlášení ke stravování, pouze ve školní jídelně nahlásí, od kterého dne chtějí odebírat stravu.
 • Strávníci, kteří se ve školní jídelně nestravovali v měsíci červnu ani o prázdninách, se musí znovu přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny (osobně nebo telefonicky na tel. čísle 727 946 230), popřípadě u třídního učitele.
 • Noví strávníci se přihlašují osobně u vedoucí školní jídelny nejpozději den předem, zakoupí si stravovací čip v ceně 95,- Kč (viz provozní řád). U vedoucí školní jídelny obdrží přihlášku, kterou vyplní a zřídí si „svolení k inkasu“ u své banky, kde mají zavedený účet. Do 5 dnů odevzdají vyplněnou přihlášku i s potvrzením z banky o provedené transakci vedoucí školní jídelny.
 • Platby za stravné se strhávají na stravovací účet školy, vždy k 15. dni v měsíci. K tomuto datu je nutné mít na účtu dostatečný finanční limit, aby mohla platba proběhnout. Případný přeplatek bude vrácen ve vyúčtování za měsíc červen 2022. V případě nedoplatku bude rozdíl ceny zaúčtován inkasem v měsíci červenci 2022.
 • Strávníci, kteří v minulém školním roce platili obědy hotově, si nastaví platbu přes inkaso stejně jako noví strávníci. Není již vyžadována záloha předem.
 • Ve výjimečných případech lze platbu obědů uhradit v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

STRAVOVÁNÍ CIZÍCH STRÁVNÍKŮ

 • Obědy jsou vydávány od 1. 9. 2021.
 • V případě cizích strávníků se vybírá záloha ve výši 1000,- Kč, která se vrací po ukončení stravování.
 • V době mimořádného epidemiologického opatření a vládního nařízení prosíme cizí strávníky o odběr obědů do jídlonosičů.
 • V případě zájmu o stravování ve školní jídelně prosíme o dodržení vyhrazeného času a to od 12:00 do 12:30 hodin.

IDENTIFIKACE STRÁVNÍKA

 • Identifikace strávníka je prováděna magnetickým čipem
 • cena čipu je 95,- Kč, hradí ji strávník
 • čip není přenosný na jiného strávníka a je platný po celou dobu stravování ve školní jídelně,
 • při ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny, aby nedošlo k jeho zneužití jinou osobou. Čip bude zablokován, strávník si musí zakoupit nový čip, na který se převedou nevyčerpané obědy,
 • V případě ukončení stravování do jednoho roku může strávník nepoškozený čip vrátit vedoucí školní jídelny, pořizovací cena mu bude vrácena.

CENY STRAVNÉHO

 • Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození.
 • Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24, školský zákon, začíná školní rok 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 • Z důvodu navýšení finančního limitu stravného, navýšení cen surovin, energii atd., přistupujeme ke zvýšení ceny stravného od 1. října 2021. Děkujeme za pochopení.

Ceny stravného na měsíc září 2021

Věková kategorie Cena obědu Měsíční záloha
Žáci 7-10 let  23,- Kč 21 dnů x 23,- Kč =  483,- Kč
Žáci  11-14 let  25,- Kč 21 dnů x 25,- Kč =   525,- Kč
Žáci 15 a více let  30,- Kč 21 dnů x 30,- Kč =   630,- Kč
Cizí strávníci  69,-Kč 21 dnů x 69,- Kč = 1 449,- Kč

Ceny stravného platné od 1. října 2021

Věková kategorie Cena obědu Měsíční záloha
Žáci 7-10 let  25,- Kč 18 dnů x 25,- Kč =  450,- Kč
Žáci  11-14 let  27,- Kč 18 dnů x 27,- Kč =   486,- Kč
Žáci 15 a více let  32,- Kč 18 dnů x 32,- Kč =   576,- Kč
Cizí strávníci  72,- Kč 18 dnů x 72,- Kč = 1 296,- Kč

V souladu s vyhláškou  MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování je zařazování žáků je stanoveno podle věkových kategorií – podle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24, školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

 • Žák má nárok odebrat školní stravování za sníženou úhradu v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek Provozního řádu školní jídelny.
 • V případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, uhradí věcné náklady 35,- Kč na den a běžné stravné dle věku žáka.

Cizím strávníkům vstup do jídelny není povolen, po dobu mimořádné epidemiologické situace v souvislosti s covid-19, stravu však mohou odebírat do jídlonosičů. V odůvodněných případech je jim umožněno se stravovat i ve školní jídelně, a to výhradně v době od 12:00 do 12:30.

Další informace naleznete v 

Lenka Martynková