Stravné a informace pro strávníky

SDĚLENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

S účinností od 01. 11. 2018 nebudou v nabídce školní jídelny čerstvé svačinky pro žáky základní školy z důvodu nízkého zájmu o jejich dodávku.

Žáci mohou využít nabídky školního bufetu, kde je denně nabízeno čerstvé pečivo, mléčné výrobky, nápoje, atd. Dále je žákům poskytováno bezplatně ovoce a zelenina do škol a také mléko do škol z projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (cca 1x 10 dní).

V neposlední řadě mohou využít nabídky školního automatu na mléko a mléčné výrobky, který je umístěn v hlavní budově školy v přízemí.

Děkujeme Vám za pochopení.

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Strávníci, kteří platí bezhotovostně, kontaktují vedoucí ŠJ telefonicky na tel. čísle 727 946 230 nebo osobně.

Strávníci, kteří platí hotově, se přihlásí osobně u vedoucí školní jídelny vždy k 1. dni v měsíci na daný kalendářní měsíc, nebo jeden den předem, než se začnou stravovat.

Noví strávníci se přihlašují osobně u vedoucí školní jídelny den předem, zakoupí si stravovací čip  za 90,- Kč a zaplatí si stravné na první měsíc hotově. Obdrží přihlášku, kterou vyplní a vyřídí si „svolení k inkasu“ ve spořitelně nebo bance, kde mají zavedený účet. Do 14 dnů odevzdají vedoucí školní jídelny vyplněnou přihlášku, i s potvrzením z banky o provedené transakci .

Strávníci, kteří se ve školní jídelně již stravovali v minulém školním roce, nemusí vyplňovat novou přihlášku, jsou automaticky přihlášení ke stravování, pouze ve školní jídelně nahlásí, od kterého dne chtějí odebírat stravu a následně si zakoupí čip. V průběhu měsíce září bude možné chodit na obědy s kartou i čipem.

Z důvodu nárůstu ceny potravin a režijních nákladů (ceny energií) dochází od 01. 04. 2019  k úpravě ceny obědů takto:

Strávníci 6 – 10 let                           22,- Kč

Strávníci 11 – 14 let                         24,- Kč

Strávníci 15 let a více let                 29,- Kč

Cizí strávníci                                     64,- Kč

Zařazování žáků je stanoveno dle věkových kategorii – podle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

V souladu s vyhláškou  MŠMT č. 107/2005 Sb., O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ:

  • Má žák, nárok odebrat školní stravování za sníženou úhradu v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ.
  • V případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, uhradí doplatek 27,-Kč (věcné náklady dle platného ceníku ŠJ).

Další informace naleznete v provozním řádu školní jídelny.