Stravné a informace pro strávníky

SDĚLENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

S účinností od 01. 11. 2018 nebudou v nabídce školní jídelny čerstvé svačinky pro žáky základní školy z důvodu nízkého zájmu o jejich dodávku.

Žáci mohou využít nabídky školního bufetu, kde je denně nabízeno čerstvé pečivo, mléčné výrobky, nápoje, atd. Dále je žákům poskytováno bezplatně ovoce a zelenina do škol a také

mléko do škol z projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (cca 1x 10 dní).

V neposlední řadě mohou využít nabídky školního automatu na mléko a mléčné výrobky, který je umístěn v hlavní budově školy v přízemí.

Děkujeme Vám za pochopení.

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Školní jídelna vaří obědy pro žáky od 4. 9. 2017, svačinky připravujeme od 11. 9. 2017.

Strávníci, kteří platí bezhotovostně, kontaktují vedoucí ŠJ telefonicky na tel. čísle 727 946 230 nebo osobně, popřípadě se přihlásí u třídního učitele 4. 9. 2017.

Strávníci, kteří platí hotově, se přihlásí osobně u vedoucí školní jídelny vždy k 1. dni v měsíci na daný kalendářní měsíc, nebo jeden den předem, než se začnou stravovat.

Noví strávníci se přihlašují osobně u vedoucí školní jídelny den předem, zakoupí si stravovací čip  za 90,- Kč a zaplatí si stravné na první měsíc hotově. Obdrží přihlášku, kterou vyplní a vyřídí si „svolení k inkasu“ ve spořitelně nebo bance, kde mají zavedený účet. Do 14 dnů odevzdají vedoucí školní jídelny vyplněnou přihlášku, i s potvrzením z banky o provedené transakci .

Strávníci, kteří se ve školní jídelně již stravovali v minulém školním roce, nemusí vyplňovat novou přihlášku, jsou automaticky přihlášení ke stravování, pouze ve školní jídelně nahlásí, od kterého dne chtějí odebírat stravu a následně si zakoupí čip. V průběhu měsíce září bude možné chodit na obědy s kartou i čipem.

Školní jídelna v souladu s trendy zdravého stravování připravuje  denně čerstvé svačinky, které je však nutné objednat předem. Placení probíhá stejně jak u obědů, hotovostní platbou nebo přes účet. Cena svačinky činí 13 ,- Kč.

Ceny stravného na měsíc ZÁŘÍ 2017

Strávníci 7-10 let 20 dnů x 21,- Kč =   420,- Kč
Strávníci 11-14 let 20 dnů x 23,- Kč =   460,- Kč
Strávníci 15 a více let 20 dnů x 27,- Kč =   540,- Kč
Cizí strávníci 20 dnů x 58,- Kč = 1 160,- Kč
Svačinky 19 dnů x 13,- Kč =   247,- Kč

Zařazování žáků je stanoveno dle věkových kategorii – podle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

V souladu s vyhláškou  MŠMT č. 107/2005 Sb., O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ:

  • Má žák, nárok odebrat školní stravování za sníženou úhradu v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ.
  • V případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, uhradí doplatek 27,-Kč (věcné náklady dle platného ceníku ŠJ.

Další informace naleznete v provozním řádu školní jídelny.