Stravné a informace pro strávníky

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ

 • Strávníci, kteří se ve školní jídelně již stravovali v minulém školním roce, nemusí vyplňovat novou přihlášku, jsou automaticky přihlášení ke stravování, pouze ve školní jídelně nahlásí, od kterého dne chtějí odebírat stravu.
 • Strávníci, kteří se ve školní jídelně nestravovali v měsíci červnu ani o prázdninách, se musí znovu přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny (osobně nebo telefonicky na tel. čísle 727 946 230), popřípadě u třídního učitele.
 • Noví strávníci se přihlašují osobně u vedoucí školní jídelny nejpozději den předem, zakoupí si stravovací čip v ceně 64,- Kč. U vedoucí školní jídelny obdrží přihlášku, kterou vyplní a zřídí si „svolení k inkasu“ u své banky, kde mají zavedený účet. Vyplněnou přihlášku i s potvrzením z banky o provedené transakci odevzdají vedoucí školní jídelny.
 • Platby za stravné se strhávají na stravovací účet školy, vždy k 15. dni v měsíci. K tomuto datu je nutné mít na účtu dostatečný finanční limit, aby mohla platba proběhnout. Případný přeplatek bude vrácen ve vyúčtování za měsíc červen 2022. V případě nedoplatku bude rozdíl ceny zaúčtován inkasem v měsíci červenci 2022.
 • Inkaso musí být nastaveno v bance s měsíčním limitem 1000,-Kč/osoba nejpozději do 15. 9. 2022. V měsíci září bude inkasována vratná záloha na stravné ve výši 1000,- Kč/osoba. Tyto prostředky slouží na úhradu výdajů na stravování. Záloha bude strávníkům vrácena po ukončení stravování.

STRAVOVÁNÍ CIZÍCH STRÁVNÍKŮ

 • Upozorňujeme, že stravné lze platit pouze formou inkasa. První platba bude inkasována z účtu plátce (strávníka) v průběhu měsíce října (za měsíc září).  Inkaso musí být nastaveno v bance s měsíčním limitem 1800,-Kč/osoba. V měsíci září bude inkasována vratná záloha na stravné ve výši 1800,- Kč/osoba. Tyto prostředky slouží na úhradu výdajů na stravování. Záloha bude strávníkům vrácena po ukončení stravování.

IDENTIFIKACE STRÁVNÍKA

 • Identifikace strávníka je prováděna magnetickým čipem.
 • Cena čipu je 64,- Kč, hradí ji strávník.
 • Čip není přenosný na jiného strávníka a je platný po celou dobu stravování ve školní jídelně, při ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny, aby nedošlo k jeho zneužití jinou osobou. Čip bude zablokován, strávník si musí zakoupit nový čip, na který se převedou nevyčerpané obědy.
 • V případě ukončení stravování do jednoho roku může strávník nepoškozený čip vrátit vedoucí školní jídelny, pořizovací cena mu bude vrácena.

CENY STRAVNÉHO

 • Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození.
 • Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24, školský zákon, začíná školní rok 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 • Z důvodu navýšení finančního limitu stravného, navýšení cen surovin, energii atd., bylo od 1. února 2023 přistoupeno ke zvýšení ceny stravného. Děkujeme za pochopení.

Ceny stravného na měsíc únor 2023

Věková kategorie Cena obědu Cena obědů
Žáci 7 – 10 let  32,- Kč 14 dnů x 32,- Kč =  448,- Kč
Žáci  11 – 14 let  34,- Kč 14 dnů x 34,- Kč =   476,- Kč
Žáci 15 a více let  39,- Kč 14 dnů x 39,- Kč =   546,- Kč
Cizí strávníci  85,-Kč 14 dnů x 85,- Kč = 1190,- Kč

Ceny stravného platné od 1. února 2023

Věková kategorie Cena obědu
Žáci 7 – 10 let  32,- Kč
Žáci  11 – 14 let  34,- Kč
Žáci 15 a více let  39,- Kč
Cizí strávníci  85,- Kč

V souladu s vyhláškou  MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování je zařazování žáků je stanoveno podle věkových kategorií – podle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24, školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

 • Žák má nárok odebrat školní stravování za sníženou úhradu v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek Provozního řádu školní jídelny.
 • V případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, uhradí nedotovanou částku 73,- Kč, 75,-Kč, a 80,- Kč na den dle věku žáka.

Monika Ćmielová
vedoucí ŠJ