Stravné a informace pro strávníky

STRAVNÉ A INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

  • Školní jídelna vaří obědy pro žáky od 2. 9. 2020.
  • Strávníci, kteří platí bezhotovostně, kontaktují vedoucí ŠJ telefonicky na tel. čísle 727 946 230 nebo osobně popřípadě se přihlásí u třídního učitele 1. 9. 2020.
  • Strávníci, kteří platí hotově, se přihlásí osobně u vedoucí školní jídelny vždy k 1. dni v měsíci na daný kalendářní měsíc, nebo jeden den předem, než se začnou stravovat.
  • Noví strávníci se přihlašují osobně u vedoucí školní jídelny den předem, zakoupí si stravovací čip  za 95,- Kč a zaplatí si stravné na měsíc září hotově spolu se stanovenou zálohou. Obdrží přihlášku, kterou vyplní a vyřídí si „svolení k inkasu“ ve spořitelně nebo bance, kde mají zavedený účet. Do 14 dnů odevzdají vedoucí školní jídelny vyplněnou přihlášku, i s potvrzením z banky o provedené transakci. Platby za stravné procházejí účtem a to vždy zpětně za uplynulý měsíc, pouze za odebrané obědy, vždy k 15. dni. Záloha, která byla vybrána v září 2020, se vyúčtuje na konci školního roku v červenci 2021, abychom postupovali v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví, v platném znění a abychom předešli také případným neplatičům. Případný přeplatek bude vrácen ve vyúčtování za měsíc červen 2021. V případě nedoplatku bude rozdíl ceny zúčtován inkasem v měsíci červenci 2021.

Záloha je stanovena takto:

žáci 1. – 9. třída                 600,- Kč

cizí strávníci                   1 000,- Kč

  • Strávníci, kteří se ve školní jídelně již stravovali v minulém školním roce, nemusí vyplňovat novou přihlášku, jsou automaticky přihlášení ke stravování, pouze ve školní jídelně nahlásí, od kterého dne chtějí odebírat stravu.

Ceny stravného na měsíc září 2020

Žáci 7-10 let 20 dnů x 23,- Kč =   460,- Kč
Žáci  11-14 let 20 dnů x 25,- Kč =   500,- Kč
Žáci 15 a více let 20 dnů x 30,- Kč =   600,- Kč
Cizí strávníci 21 dnů x 69,- Kč = 1 449,- Kč

Zařazování žáků je stanoveno podle věkových kategorií – podle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24, školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

V souladu s vyhláškou  MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování:

  • Žák má nárok odebrat školní stravování za sníženou úhradu v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ.
  • V případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, uhradí doplatek 35,-Kč (věcné náklady dle platného ceníku ŠJ).

Cizím strávníkům vstup do jídelny není povolen, po dobu mimořádné epidemiologické situace v souvislosti s covid-19, stravu však mohou odebírat do jídlonosičů.

Další informace naleznete v provozním řádu školní jídelny.