Knihovna – Provozní řád

Provozní řád ŠK MZŠ a MŠ, Hnojník

 

Při první návštěvě školní knihovny obdrží zájemce o užívání jejích služeb čtenářský průkaz.

Při každé další návštěvě školní knihovny spojené s užíváním knižního fondu a prací na PC předloží čtenářský průkaz.

V prostorách školní knihovny se návštěvník chová tak, aby nenarušoval klid a soukromí dalších uživatelů.

Vypůjčené knihy vždy vrací do rukou knihovnice, při její nepřítomnosti je odevzdá třídnímu učiteli. Nikdy sám nevrací knihy do regálu.

Knihy ve studovně si může čtenář vypůjčit pouze prezenčně, tzn. že nejsou zapůjčovány domů, jsou určeny pouze k práci ve studovně. Jako další informační zdroj slouží internet, k němuž mají uživatelé knihovny přístup v malé počítačové učebně.

Beletrii si může uživatel vypůjčit prezenčně, tzn. k četbě v čítárně, nebo absenčně, tzn. domů. Výpůjční doba u absenční výpůjčky je 1 měsíc, je možné ji po domluvě s knihovnicí prodloužit
na dalších 14 dnů.

Uživatel je povinen vrátit do knihovny všechny vypůjčené knihy 14 dnů před ukončením školního roku, nejpozději však 1 den před jeho ukončením.

Nevrátí-li čtenář knihy ve stanovených termínech, budou vymáhány následujícím způsobem:

 

  1. Upomínka prostřednictvím zápisu do žákovské knížky.
  2. Upomínka adresovaná zákonnému zástupci žáka.
  3. Případná peněžní pokuta dle ceníku.

Poškodí-li čtenář knihu, je povinen:

  1. nahlásit poškození knihovnici,
  2. uvést ji do takového stavu, aby ji bylo možné dále užívat.

Ztratí-li čtenář vypůjčenou knihu, nahradí její ztrátu následujícím způsobem:

  1. Přinese stejný titul, čistý, nepoškozený a pokud možno ve stejné hodnotě jako titul ztracený.
  2. Zaplatí částku nutnou k zakoupení nové knihy či k pořízení fotokopie.

Uživatelé si odkládají svrchní oděv v šatně umístěné před knihovnou a vstupují do prostor knihovny v přezůvkách.

V prostorách knihovny není dovoleno jíst, pít a rušit ostatní uživatele.

Bude-li uživatel knihovny porušovat výše uvedená pravidla, může být z prostor knihovny vykázán. Bude-li uživatel porušovat pravidla opakovaně a neprojeví snahu o nápravu, bude mu vstup
do knihovny zakázán.