Obnovení provozu mateřské školy od 25.5.2020 a letních prázdninách

Obnovení provozu mateřské školy od 25.5.2020 a letních prázdninách

Vážení rodiče,

na základě Vašeho po dohodě s naším zřizovatelem bude od pondělí 25. května 2020 obnoven provoz mateřské školy, a to:

 • Od 25. 5. do 30. 6. 2020  třída Mravenečcci a od 1. 6. do 30. 6. 2020  i třída Berušky, tedy dvě třídy, ve kterých budou děti ze všech oddělení.
 • Vzhledem k situaci a možnému riziku nákazy je provoz mateřské školy určen prioritně pro děti pracujících rodičů, kteří nemají možnost zajištění hlídání svého dítěte.
 • Své dítě můžete  přihlásit písemně na e-mailové adrese:  Ottova.s@zshnojnik.com , a to nejpozději do čtvrtku 28. 5. 2020 do 12:00 hodin. 
 • Na pozdější přihlášení již nebude brán zřetel vzhledem k organizačnímu a personálnímu zajištění chodu mateřské školy.
 • Nové rozdělení dětí do tříd bude vypsáno na vstupních dveřích.

Z důvodu pokračujících epidemiologických opatření jsme přijali  řadu hygienických a bezpečnostních zásad.

Z výše uvedených důvodů otevíráme provoz za těchto podmínek:

 • Provoz mateřské školy je do 30.6. stanoven od 6:00 do 16:00 hodin z důvodu personálního zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy.
 • Vzdělávání bude probíhat ve třídách Berušky a Mravenečci.
 • Současné otevření školky je určeno především rodinám, které nemají jinou možnost zajištění dohledu nad svými dětmi, zvažte tedy možnost návratu Vašeho dítěte do školky.
 • K docházce budou přijímány pouze děti zdravé a předem přihlášené.
 • Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky jakékoliv virové infekce, infekce dýchacích cest apod., nebudou ke vzdělávání přijaty.
 • V případě, že se u dítěte objeví symptomy nemoci COVID-19, budou ihned kontaktováni zákonní zástupci v souvislosti s neodkladným vyzvednutím dítěte, o podezření bude informována OHS.
 • Je nutné předem nahlásit, v kolik hodin bude rodič dítě přivádět a vyzvedávat ze školky. Podle těchto kritérií se dítě zařadí do dané skupiny.
 • Při nedostatku učitelek MŠ bude zajištěn jiný pedagogický dohled ze ZŠ.

 

 1. Příchod k mateřské škole a pobyt před mateřskou školou
 • Dodržování odstupů 2 m v souladu s nouzovými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy a v budově MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Do budovy budou vcházet děti v doprovodu 1 osoby (v šatně mohu být max. 3 děti s doprovodem, musí dodržovat rozestupy).
 • U vchodu provede doprovod i dítě dezinfekci rukou.
 1. V budově mateřské školy
 • Při prvním vstupu odevzdá doprovod čestné prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách.
 • Doprovodu je zakázán vstup do třídy, v šatně a v prostorách MŠ se doprovod zdržuje po nezbytně nutnou dobu.
 • Děti a zaměstnanci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, ale musí je mít po cestě do školy a zpět, je tedy nutné, aby dítě v roušce do školky přišlo.
 • Zejména při ranním předávání dětí je nutné počítat s delší čekací dobou a tvořící se frontou.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí dítě důkladně umýt ruce.
 • Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření nesmí nosit vlastní hračky včetně plyšáků.
 1. Ve třídě
 • Bude probíhat zvýšená dezinfekce prostor MŠ dle stanovených pravidel.
 • Je zakázáno nosit jakékoliv vlastní potraviny – bezlepkové potraviny, cukrovinky, nápoje apod.
 • Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si samy ani příbory.
 • Odpolední odpočinek  se zabezpečí podle počtu dětí tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor mezi lehátky.
 • Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ, pro pobyt venku bude využíván pouze areál MŠ.
 • Bude prováděn zvýšený dohled při mytí rukou a dodržování hygienických opatření.
 1. Rámcová pravidla pro jídelnu MŠ
 • Nebudou vydávány obědy do jídlonosičů, obědy lze odhlásit do 7. hodiny ranní daného dne.
 • Pokud Vaše dítě nebude (v květnu, červnu) navštěvovat MŠ, je automaticky osvobozeno od úhrady školného.
 • Děti plnící povinné předškolní vzdělávání jsou v případě nepřítomnosti automaticky omluveny.
 • Vrácení školného: vyúčtování školného se provede k 30. 6. 2020 společně se stravným a navrátí se poměrná částka za dobu, kdy byla MŠ pro veřejnost uzavřena (to je od 16. 3. – 25. 5. 2020: březen – 12 dní,  duben – celý měsíc, květen – 14 dní).
 1. Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Omezení srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BIM nad 40kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronická onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 1. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili výše uvedené rizikové faktory a rozhodli se o případné účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. Před prvním vstupem do MŠ podepíše zákonný zástupce dítěte níže přiložený dokument:

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v mateřské škole umožněna.

Děkujeme, že svým zodpovědným přístupem chráníte nejen své děti, ale i ty, kteří se o ně starají.

Prosím, sdělte zájem o docházku svého dítěte do MŠ nejpozději do 18. 5. 2020  e-mailem vedoucí učitelce: ottova.s@zshnojnik.com .

Text sdělení:   Mám zájem o docházku svého dítěte  ( jméno a příjmení) v období (od 25.5.2020 do 30.6.2020 – nebo  uveďte jiné datum ) do mateřské školy v době (dopoledne, celodenně).

 

Provoz mateřské školy o letních prázdninách

Jak již bylo avizováno, v případě zájmu rodičů a provozních možností školy po dohodě se zřizovatelem plánujeme provoz mateřské školy i o letních prázdninách.  Svůj zájem prosím rovněž sdělte na  e-mail vedoucí učitelce: ottova.s@zshnojnik.com, a to do 29.5.2020.

Text sdělení:   Mám zájem o docházku svého dítěte  (jméno a příjmení) v období (červenec, srpen, oba měsíce) do mateřské školy v době (dopoledne, celodenně).

Aktuální informace o provozu mateřské školy budou upřesněny podle počtu přihlášených dětí. Tyto informace budou zveřejněny na našich webových stránkách a zaslány rodičům na email.

Děkujeme za spolupráci, přejeme všem hodně zdraví.

Dagmar Tobolová, ředitelka školy