Ošetřovné

Ošetřovné

Vážení rodiče,

s účinností od pondělí 16.března 0:00 do 24. března 06:00, z důvodu zamezení dalšímu šíření koronaviru, vláda zakázala volný pohyb lidí po ČR. Z tohoto důvodu přistupujeme k opatření, aby se co  nejvíce zamezilo kontaktu osob.

Tiskopisy “OŠETŘOVNÉHO ” si nevyzvedávejte na sekretariátě školy osobně, ale požádejte si o jejich elektronické zaslání. Na základě Vaší žádosti (telefonicky 727 946 229 , e-mailem : sekretariat@zshnojnik.com) Vám jej zašleme e-mailem, s platným elektronickým podpisem.

Ošetřovné se nově vztahuje na děti  až do věku 13 let, a to i pro OSVČ. Bude se vyplácet zpětně, od 1. dne.  Rodiny, které ošetřovné už čerpají a po 9 dnech jim končí, nebudou muset posílat novou žádost, formulář bude platný až do odvolání

OSVČ zasílají potvrzený formulář žádosti o ošetřovné na živnostenský  úřad.

Samozřejmě kdo nemá přístup k elektronické poště, tiskopis mu  po telefonické domluvě bude vydán na sekretariátě školy (platí pro ZŠ i MŠ).

V případě matek samoživitelek či otců samoživitelů, (pracujících v provozech, které zajišťují činnosti nezbytné pro chod státu, např. zdravotní péči aj. ) a nemají možnost zajistit si hlídání svého dítěte, prosím kontaktujte vedoucí učitelku MŠ p. Soňu Ottovou (telefon 727 946 224),  péči o Vaše dítě zajistíme. 

Pokud se výše uvedená situace týká rodiče samoživitele dítěte základní školy (1.- 4. třída), volejte paní zástupkyni  PhDr. Lenku Skřekuckou  (telefon 727 946 227).

Děkuji za pochopení a ohleduplnost.

Dagmar Tobolová, ředitelka školy

_______________________________________________________________________

Informace pro rodiče o nároku na ošetřovné.

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici níže v příloze nebo na sekretariátě školy v těchto úředních hodinách:

  • pondělí 16. března – středa 18.března od 8:00 do 12:00 hodin

Potvrzení lze na vyžádání zaslat také emailem, s elektronickým podpisem.

Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Doporučený postup pro podání žádosti ošetřovného při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení školy.

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení

  • školským/dětským zařízením je k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat *.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje),
  • v tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy), v části „do“ je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. „do odvolání“

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič

  • elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení rodič bez zbytečného odkladu přepošle technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci – „omluvenku“),
  • pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis:
    • buďt vytiskl, vyplnil, podepsal a fyzicky předal zaměstnavateli,
    • aneb tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis).

Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel