Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Masarykovy Základní školy a mateřské školy Hnojník 120, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace,  podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ve smyslu vyhlášky 14/2005 Sb., a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Hnojník 360, jejíž činnost vykonává výše uvedená škola.

Seznam přijatých uchazečů:   

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům předáno na informační schůzce pro rodiče nově přijatých dětí, která se uskuteční dne 23. června 2020 v 15.00 v mateřské škole ve třídě Mravenečci.  Na schůzce budou zodpovězeny všechny otázky týkající se provozu  mateřské školy a předškolního vzdělávání. Prosím zákonné zástupce dětí, aby se seznámili se školním řádem mateřské školy, provozním řádem jídelny MŠ, které jsou zveřejněny na našich webových stránkách v sekci dokumenty MŠ.

Těšíme se na setkání.

Dagmar Tobolová, ředitelka školy

Soňa Ottová, vedoucí učitelka MŠ