Informace o provozu školní družiny

Školní družina při Masarykově Základní škole a mateřské škole je školské zařízení, které je určeno žákům 1. – 4. třídy. Jejím cílem je smysluplně vyplnit a zpříjemnit pobyt dětí, které zde čekají na své rodiče. Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci i zajímavé využití volného času dle jejich věku a požadavků. Děti vedeme k všestrannému rozvoji osobnosti, aby co nejlépe zvládaly požadavky, které jsou na ně ve škole kladeny.

Našim prvňáčkům, pro které je přechod do školního prostředí náročný, je určen speciální režim zaměřený převážně na hrací aktivity, kreslení, povídání a podobně. Děti od 2. do 4. třídy jsou již více zapojovány do pracovních dovedností, náročnějších pohybových činností a pravidelných přírodovědných procházek, čímž podporujeme a rozvíjíme jejich tělesnou aktivitu, na kterou již mnohdy po návratu domů nezůstává čas. Pravidelně, dvakrát týdně, využíváme tělocvičnu školy. Formou didaktických her dále rozvíjíme logické myšlení, paměť, tvořivost a další důležité schopnosti a dovednosti. Nově jsme také otevřeli kroužek dopravní výchovy. Na základě dohody s rodiči lze vypracovávat během pobytu ve školní družině písemné domácí úkoly.

Pořádáme také nepravidelné společenské a vzdělávací aktivity, např. tematické dílničky s rodiči, besídky, soutěže, návštěvy kina a podobně.

Provoz školní družiny

Žáci jsou do školní družiny přijati na základě řádně vyplněného zápisního lístku (k vyzvednutí u třídního učitele, vychovatelek školní družiny, na sekretariátě či ke stažení na webových stránkách školy). Dítě přichází do školní družiny ihned po vyučování pod dohledem paní vychovatelky nebo paní učitelky. Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD, odchylky od docházky žáka, odchod žáka s jinou osobou nebo v jinou dobu než je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce ŠD písemně nebo elektronicky prostřednictvím Bakaláři.

  • Ranní provoz – denně od 6:00 do 7:30 hodin
  • Odpolední provoz – denně od 11:30 do 16:00 hodin
  • Poplatek za ŠD činí 250,- Kč měsíčně (vč. pitného režimu), tzn. 1250,- Kč za pololetí.
  • Pokud žák navštěvuje pouze ranní družinu, poplatek činí 70 Kč měsíčně, tzn. 350 Kč za pololetí.
  • Další informace naleznete v Provozním řádu školní družiny.

Oddělení školní družiny

  • 1. oddělení – žáci 1. tříd
  • 2. oddělení – žáci 2. třídy
  • 3. oddělení – žáci 3. – 4. tříd

Kateřina Malo, DiS., Marie Bijoková a Kateřina Salajková
vychovatelky školní družiny