Školní poradenské pracoviště – ŠPP

Náš poradenský tým poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům poradenského pracoviště patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cíle ŠPP

 • zkvalitnit sociální klima školy
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti ohrožené školním neúspěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
 • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání
 • pracovat se všemi subjekty školy, i s dětmi, které nemají problémy, a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti

Činnosti ŠPP

 • koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
 • pracuje s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
 • podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků
 • podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření
 • pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
 • zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…)
 • odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu
 • poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu
 • zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP