Organizace školního roku 2019/2020 a prvního týdne školy

Organizace školního roku 2019/2020 a prvního týdne školy

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci,

krásné slunečné dva měsíce prázdnin jsou za námi. Věříme, že jste si je všichni společně užili, zažili spoustu nevšedních zážitků a že jste načerpali síly do nového školního roku. Doufáme, že bude pro všechny úspěšný a zajímavý. Už se na vás těší nejen pedagogové, ale i další zaměstnanci školy.

Školní rok 2019/20 bude zahájen v pondělí 2. září, budova se otevře v 7.40 hodin.

 • Prvňáčci společně s rodiči slavnostně zahájí svůj první školní den v hudebně školy.
 • Třídy prvního stupně jsou již tradičně umístěny v historické budově školy, třídy druhého stupně v přístavbě.
 • Informaci o rozmístění tříd (včetně seznamu žáků nově vytvořených 6. tříd a přestupujících žáků) vyvěsíme na vchodové dveře.
 • Bližší informace o cenách stravného, změny úhrady stravného a přihlášky jsou v záložce Jídelna.
 • V prvním týdnu školního roku bude výuka zkrácena a proběhne podle níže uvedeného harmonogramu, od pondělí 9. září pak již standardně podle rozvrhu.

Organizace vyučování v prvním školním týdnu od 2. 9. – 6. 9. 2019

 • 2. 9.(pondělí) budou žáci ve škole do 9.30 hodin. Pro žáky, kteří případně čekají na oběd, bude zajištěn dohled. Výdej obědů proběhne od 11.15 do 13.15 hodin (jen pro přihlášené strávníky).
 • 1. třída

Slavnostní zahájení v 8.00 hodin v hudebně školy, pokračování v učebně 1. třídy (děti a rodiče přivítá ředitelka školy Mgr. Dagmar Tobolová společně s třídními učitelkami, děkan Mons. Mgr. Rudolf Sikora a zástupce obce).

 • 2.– 9. třída

Zahájení v 8.00 hodin s třídními učiteli ve třídách, 8.45 – 9.30 hod., společné zahájení školního roku v tělocvičně školy.

 • 3. 9. (úterý) program ve třídách, třídnické hodiny, organizační záležitosti, seznámení s organizací školního roku, plánovanými akcemi, informace k elektronické žákovské knížce, rozdávání učebnic.
Výuka 1. ročníku 7.55 – 9.30 hodin
Výuka 2. – 5. ročníku 7.55 – 10.30 hodin
Výuka 6. – 9. ročníku 7.55 – 11.00 hodin

Výdej obědů od 11.15 do 13.15 hodin

 • 9. – 6. 9. (středa – pátek) výuka ve všech třídách bude probíhat podle upraveného rozvrhu hodin ve zkráceném režimu.
Výuka 1. ročníku 8.00 – 10.30 hodin
Výuka 2. – 5. ročníku 8.00 – 11.00 hodin
Výuka 6. – 9. ročníku 8.00 – 11.25 hodin

Provoz školní družiny: od pondělí 2. 9. 2019 ráno od 6.00 hod., odpoledne do 16.00 hod.

Provoz školního klubu: od úterý 3. 9. od 11.30 hod. do 15.15 hod. (Běžný provoz klubu ve školním roce je do 15.30 hodin, platí od 9. 9.)

Zápis do školní družiny a školního klubu proběhne 3. 9. 2019. Rodiče mohou přihlašovat své děti v  družině v době od 6.00 do 8.00 hod., od 12.00 do 16.00 hod. Přihlášky budou k dispozici u vychovatelek a třídních učitelů.

Provoz školní jídelny: Výdej obědů: 11.15 do 13.15 hodin. (Výdej obědů během školního roku je od 11.25 do 13.30 hodin.)

Další důležité informace:

 • Celoroční plán školy bude zveřejněn na začátku září.
 • Informace o sešitech naleznete v odkazech níže, stejně jako organizaci školního roku, důležité termíny a seznam třídních učitelů.
 • Nabídku zájmových kroužků a přihlášku obdrží žáci v prvním školním týdnu, bude zveřejněna i na webových stránkách školy.
 • Žáci šestého ročníku– rozpis rozdělení žáků do tříd bude uveden 2. 9. na vchodových dveřích a na chodbách školy. Žáci ze spádových škol jsou zařazeni společně, v rámci jedné třídy (vyhověli jsme požadavkům zákonných zástupců i vedení škol). Bližší informace ohledně adaptačního pobytu obdrží žáci 2. 9. od třídních učitelů.

Rodičům děkujeme za přízeň a těšíme se na spolupráci. Všem dětem přejeme, aby se jim ve škole líbilo a měly radost ze školních úspěchů.

Mgr. Dagmar Tobolová a kolektiv zaměstnanců

 

Organizace školního roku 2019/2020 (http://www.msmt.cz/file/46145_1_1/)

 

Zkratky předmětů – šk. rok 2019/2020

 • Čj– Český jazyk a literatura
 • M– Matematika
 • Aj– Anglický jazyk
 • Nj– Německý jazyk
 • Rj– Ruský jazyk
 • D– Dějepis
 • F– Fyzika
 • Hv– Hudební výchova
 • Ch– Chemie
 • Inf – Informatika
 • Pč– Pracovní činnosti
 • Prv– Prvouka
 • Př– Přírodopis
 • Pří– Přírodověda
 • Tv– Tělesná výchova
 • Vl– Vlastivěda
 • Vko– Výchova k občanství
 • Vkz -Výchova ke zdraví
 • Vv– Výtvarná výchova
 • Z – Zeměpis

Volitelné předměty

 • CvM– Cvičení z matematiky
 • Ml –  Malý logik
 • Přs– Přírodovědný seminář
 • Ced– Cestovatelský deník
 • Sa– Sportovní aktivity
 • KAj– Konverzace v anglickém jazyce
 • CvČj– Cvičení z českého jazyka
 • InfP– Informatika v praxi
 • SeF  – Seminář z fyziky

Nepovinné předměty

 • NabK– Římskokatolické náboženství
 • NabE– Evangelické náboženství (zájmový kroužek)