Výchovný poradce pro 1. stupeň

Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro 1. stupeň PhDr. Lenky Skřekucké ve školním roce 2021/22

Středa 14:00 – 15:00

Mimo uvedený den je konzultace možná  po telefonické domluvě i v jiný den, nebo e-mailem na: skrekucka.l@zshnojnik.com

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb zejména žákům a jejich zákonným zástupcům. Vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické a vede o nich písemnou dokumentaci. Úzce spolupracuje s metodikem pro volbu povolání, školním metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli i s dalšími pedagogy a také se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče.

Poskytování poradenských služeb na školách a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných je zpracováno ve vyhlášce 27/2016 Sb. Dále je upravuje § 16, 18 a 165 zákona č. 561 / 2004 Sb., Školský zákon ve znění účinném od 1. 1. 2021.