Výchovný poradce, kariérový poradce

Konzultační hodiny výchovné poradkyně PhDr. Lenky Skřekucké ve školním roce 2019/20

Středa 14:00 – 15:00

Mimo uvedený den je konzultace možná  po telefonické domluvě i v jiný den, nebo e-mailem na: skrekucka.l@zshnojnik.com

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb zejména žákům a jejich zákonným zástupcům. Vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické a vede o nich písemnou dokumentaci. Úzce spolupracuje s metodikem pro volbu povolání, školním metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli i s dalšími pedagogy a také se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče.

Poskytování poradenských služeb na školách a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných je zpracováno ve vyhlášce 27/2016 Sb. Dále je upravuje § 16, 18 a 165 zákona č. 561 / 2004 Sb., Školský zákon.

Konzultační hodiny koordinátora volby povolání (kariérového poradce) Mgr. Aleny Iskřické ve školním roce 2019/20:

Středa 13:30 – 14:15

Mimo uvedený den je konzultace možná  po telefonické domluvě i v jiný den, nebo e-mailem na: iskricka.a@zshnojnik.com

Dokumenty metodika volby povolání:

Výsledky přijímacího řízení
Ve školním roce 2018/19 ukončilo povinnou školní docházku na naší škole 49 žáků, 4 žáci ukončili docházku v naší škole a pokračují v povinné školní docházce na víceletém gymnáziu.

Škola

Počet přijatých

žáků

Gymnázium 8-leté 4
Gymnázium 6-leté 0
Gymnázium 4-leté 3
Konzervatoře 0
SOŠ s maturitou podle oboru:
technické 15
ekonomické, právní a veřejnosprávní 6
informační technologie 3
pedagogické 3
zdravotnické 6
umělecké 1
gastronomie 0
ostatní 4
SOŠ s výučním listem 8

 

SŠ bez výučního listu 0
Žáci nepokračující ve studiu 0
Součet 53