Výchovný poradce, kariérový poradce

Konzultační hodiny výchovné poradkyně PhDr. Lenky Skřekucké ve školním roce 2018/19

Středa 14:00 – 15:00

Mimo uvedený den je konzultace možná  po telefonické domluvě i v jiný den, nebo e-mailem na: skrekucka.l@zshnojnik.com

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb zejména žákům a jejich zákonným zástupcům. Vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické a vede o nich písemnou dokumentaci. Úzce spolupracuje s metodikem pro volbu povolání, školním metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli i s dalšími pedagogy a také se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče.

Poskytování poradenských služeb na školách a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných je zpracováno ve vyhlášce 27/2016 Sb. Dále je upravuje § 16, 18 a 165 zákona č. 561 / 2004 Sb., Školský zákon.

Konzultační hodiny koordinátora volby povolání (kariérového poradce) Mgr. Aleny Iskřické ve školním roce 2018/19:

Středa 14:30 – 15:15

Mimo uvedený den je konzultace možná  po telefonické domluvě i v jiný den, nebo e-mailem na: iskricka.a@zshnojnik.com

 

Dokumenty metodika volby povolání:

 
 
Informace pro žáky, rodiče a zákonné zástupce žáků k přijímacímu řízení na střední školy ve šk. roce 2018/19 naleznete zde:
 
 

 Prezentační výstavy středních škol