• Při první návštěvě školní knihovny obdrží zájemce o užívání jejích služeb čtenářský průkaz.
 • Při každé další návštěvě školní knihovny spojené s užíváním knižního fondu a prací na PC předloží čtenářský průkaz.
 • V prostorách školní knihovny se návštěvník chová tak, aby nenarušoval klid a soukromí dalších uživatelů.
 • Vypůjčené knihy vždy vrací do rukou knihovnice, při její nepřítomnosti je odevzdá třídnímu učiteli. Nikdy sám nevrací knihy do regálu.
 • Knihy ve studovně si může čtenář vypůjčit pouze prezenčně, tzn. že nejsou zapůjčovány domů, jsou určeny pouze k práci ve studovně. Jako další informační zdroj slouží internet, k němuž mají uživatelé knihovny přístup v malé počítačové učebně.
 • Beletrii si může uživatel vypůjčit prezenčně, tzn. k četbě v čítárně, nebo absenčně, tzn. domů. Výpůjční doba u absenční výpůjčky je 1 měsíc, je možné ji po domluvě s knihovnicí prodloužit na dalších 14 dnů.
 • Uživatel je povinen vrátit do knihovny všechny vypůjčené knihy 14 dnů před ukončením školního roku, nejpozději však 1 den před jeho ukončením.
 • Nevrátí-li čtenář knihy ve stanovených termínech, budou vymáhány následujícím způsobem:
  1. Upomínka prostřednictvím zápisu do žákovské knížky.
  2. Upomínka adresovaná zákonnému zástupci žáka.
  3. Případná peněžní pokuta dle ceníku.
 • Poškodí-li čtenář knihu, je povinen:
  1. Nahlásit poškození knihovnici.
  2. Uvést ji do takového stavu, aby ji bylo možné dále užívat.
 • Ztratí-li čtenář vypůjčenou knihu, nahradí její ztrátu následujícím způsobem:
  1. Přinese stejný titul, čistý, nepoškozený a pokud možno ve stejné hodnotě jako titul ztracený.
  2. Zaplatí částku nutnou k zakoupení nové knihy či k pořízení fotokopie.
 • Uživatelé si odkládají svrchní oděv v šatně umístěné před knihovnou a vstupují do prostor knihovny v přezůvkách.
 • V prostorách knihovny není dovoleno jíst, pít a rušit ostatní uživatele.
 • Bude-li uživatel knihovny porušovat výše uvedená pravidla, může být z prostor knihovny vykázán. Bude-li uživatel porušovat pravidla opakovaně a neprojeví snahu o nápravu, bude mu vstup do knihovny zakázán.