Zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025

Během dubna již bude probíhat elektronický předzápis. Odkaz do aplikace Twigsee a QR kód bude platný od 10. 4. 2024 od 8:00 hodin do 30. 4. 2024 do 12:00 hodin.

Předzápis přes Twigsee do MŠ Hnojník

Zápis s dětmi a prohlídkou prostor mateřské školy se bude konat dne 2. 5. 2024 v čase od 12:00 do 16:00 hodin a dne 3. 5. 2024 v čase od 12:00 do 16:00 hodin.

Aby nedocházelo k velké kumulaci dětí a časovým prodlevám, prosíme Vás o rezervaci termínu pomocí rezervačního kalendáře, který bude spuštěn během měsíce dubna.

K zápisu prosím přineste s sebou :

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání vygenerovanou z aplikace Twigsee
  • Potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Cizí státní příslušníci povolení k pobytu
  • Doporučující posouzení ze školského poradenského zařízení (pokud bylo vydáno)

Pokud nemáte možnost tisku, i přesto prosíme o vyplnění předzápisu online a na místě ve dnech 2. 5. 2024 a 3. 5. 2024 dokumenty vytiskneme a společně zkontrolujeme.

Postup přijímacího řízení:

Na výše zmíněném odkazu do aplikace Twigsee vyplníte žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Dále budete postupovat dle instrukcí obdržených do Vašeho emailu.

Nezáleží, v jakém pořadí dokumenty obdržíme, řídíme se platnými, aktuálními kritérii přijímacího řízení.

Pouhým vyplněním údajů v aplikaci není zahájeno správní řízení, jedná se pouze o předzápis. Je nutno se ve dnech zápisu dostavit osobně s žádostí, kterou obdržíte vygenerovanou v emailu, případně zvolit jednu z možností forem dálkového zápisu.

Mezní termín pro doplnění veškeré dokumentace je 16. 5. 2024. Na později dodané dokumenty nebude brán zřetel.

Výsledky přijímacího řízení s registračními čísly budou zveřejněny na dveřích hlavního vchodu mateřské školy, dále na úřední desce Masarykovy Základní školy, v aplikaci Twigsee a na webových stránkách školy. Datum zveřejnění je stanoveno na 24. května 2024.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům zasláno v písemné podobě. Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy se považuje vyvěšením výsledků za oznámené a bude rodičům předáno na informační schůzce v MŠ.

V případě přijetí do více MŠ, prosíme o včasnou informaci, pokud nebudete mít o docházku do naší MŠ zájem. Pod čarou čekají na uvolněné místo další žadatelé.