NFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní klub při Masarykově Základní škole a mateřské škole Hnojník je školské zařízení, které
je přednostně určeno žákům 5.tříd a žákům 2. stupně. Jeho cílem je smysluplně vyplnit a zpříjemnit volný čas dětí, vést je k všestrannému rozvoji osobnosti. Představuje tak místo odpočinku, relaxace
i zájmové činnosti. Využívat jej mohou žáci, kteří chtějí zažít něco nového, ale i žáci, kteří jen čekají na kroužky, či na autobus.

Školní klub nabízí denní volnou odpočinkovou činnost. Žáci zde mohou relaxovat, setkávat se a povídat
si s kamarády. K dispozici mají širokou nabídku společenských her (Activity, Srabble, Ubongo, Česko: Otázky a odpovědi, puzzle…). Mohou si také vypůjčit knížky a časopisy a strávit tak čas čtením,
či luštěním křížovek, rébusů a hlavolamů. Dále je zde možné poslouchat hudbu, či využít počítače
s připojením k internetu k přípravě domácích úkolů a procvičení učiva. Při jejich plnění je jim nápomocna paní vychovatelka.

Kromě těchto spontánních aktivit je součástí také pravidelná zájmová činnost, zaměřená na:

  • Osobnostní– rozvoj žáků (hry a aktivity na rozvoj logického myšlení, paměti, tvořivosti, sebepoznávací činnosti, relaxační techniky a další).
  • Sportovně– pohybové aktivity (využití malé i velké tělocvičny a jejího vybavení včetně stolního tenisu).
  • Výtvarně– tvořivé činnosti (ruční výroba, výtvarné a jiné tvořivé techniky).

PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU

Pro přijetí musí žáci odevzdat řádně vyplněný zápisní lístek (k vyzvednutí u třídního učitele, vychovatelky školního klubu, na sekretariátě či ke stažení na webových stránkách školy). Žáci mohou školní klub navštěvovat každý den, či pouze jednotlivé vybrané dny, tedy tak, jak uvedou na přihlášce. Docházka do ŠK je pro přihlášené žáky povinná. Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠK, odchylky
od docházky žáka, odchod žáka s jinou osobou nebo v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce ŠK písemně prostřednictvím žákovského deníku nebo elektronicky prostřednictvím Bakaláři. Za žáka, který se bez písemné omluvy do ŠK nedostaví, vychovatelka nezodpovídá a nenese žádnou odpovědnost.

  • Odpolední provoz– denně od 12:45 do 15:30 hodin

Poplatek za ŠK činí 1 000,- Kč za pololetí. Úplata je splatná pololetně vždy do 20. září za 1. pololetí
a do 31. ledna za 2. pololetí převodem na bankovní účet školy: č. 8208440001/5500, VS 315003, textová poznámka: Školné ŠK, „Jméno“ „Příjmení“, „Třída“ (např.: Školné ŠK, Jan Novák, 5.A).

Žák, který navštěvuje v rámci školního klubu dva a více zájmových útvarů, které jsou zpoplatněny dle směrnice č. j. ZŠ 0307 / 2016, je od úplaty za školní klub osvobozen.

 

Další informace naleznete ve Vnitřním rádu školního klubu.

 

Kristýna Burdíková a Helena Korčová
vychovatelky školního klubu