Školním psychologem je Mgr. Lucie Kubíčková

Konzultační hodiny školního psychologa jsou v úterý a čtvrtek od 7:30 do 15:30 (v naléhavých případech je možný také jiný termín)

Na konzultaci je nutné se vždy předem domluvit – e-mail: kubickova.l@zshnojnik.com, tel.: 727 946 215. Žáci mohou školního psychologa navštívit kdykoliv v průběhu dne.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní psycholog respektuje jedinečnost každého člověka a jeho osobnostní kvality. Své postupy volí v zájmu dítěte a v rámci platného etického kodexu vydaného Asociací školních psychologů.

Jaká je činnost školního psychologa?

  • Poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi ve škole,
  • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům,
  • spolupracuje s pedagogy,
  • provádí skupinové programy pro třídy,
  • provádí, ve spolupráci s třídními učiteli, diagnostiku třídních kolektivů,
  • poskytuje krizovou intervenci,
  • podílí se na kariérovém poradenství,
  • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší klima pro všechny žáky,
  • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními.

Jak probíhá spolupráce s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit, zejména pokud je osloven nějakým pedagogickým pracovníkem školy, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky klientů. Může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter. Pokud dítě poprvé samo vyhledá školního psychologa, tak u první konzultace není vyžadován souhlas zákonného zástupce. Zákonný zástupce bude však o této skutečnosti informován. Každá následná konzultace probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů. Zákonný zástupce dává k dalším schůzkám tzv. „Informovaný souhlas s individuální prací školního psychologa“.

Ochrana osobních údajů

Obsah konzultací je anonymní, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze se souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je bezpečně uzamčena a archivována v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti samotné). Veškerá zjištění o žácích, která podléhají individuálnímu souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte nebo jejich zákonným zástupcům. Pouze s jejich souhlasem mohou být informováni pedagogičtí pracovníci škol. Sdělovány jsou pouze informace, které podléhají ohlašovací povinnosti podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.