Mateřská škola v Hnojníku je čtyřtřídní venkovská škola pavilonového typu v podhůří Beskyd. Původní stavba a dokumentace o budově je z roku 1987. Mateřská škola se nachází v klidném prostředí ve středu obce. Rozhodnutím obce Hnojník je od 1. 1. 2003 součástí Masarykovy Základní školy v Hnojníku. Vaří se zde jídla pro děti i zaměstnance v kuchyni, jež je přímo v budově MŠ. Součástí mateřské školy je oplocená rozlehlá zahrada, která je vybavena pískovišti, průlezkami, skluzavkami, houpadly, venkovní tabulí a dalšími herními prvky.

Kapacita mateřské školy je 94 dětí. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd. Tři třídy jsou heterogenní, zpravidla děti ve věku od 3 do 7 let. Čtvrtá třída je homogenní určená pro děti od 2 do 3 let. V prostorách mateřské školy je umístěna ambulance klinické logopedie. O děti pečuje 8 kvalifikovaných učitelek, 1 asistentka pedagoga, 1 školní asistentka, 4 provozní zaměstnanci, z toho jsou 2 pracovnice školní jídelny, celkem tedy 14 zaměstnanců.

Rodiče vítáni – již řadu let je naše mateřská škola Hnojník držitelem certifikátu „Rodiče vítáni“. Snažíme se o co nejužší spolupráci s rodinou uskutečňovanou v oboustranné důvěře.

Rodiče vítáni

Personální obsazení mateřské školy

 • Třída Berušky – heterogenní třída pro děti od 3 – 7 let
  • Šárka Kurová
  • Stella Viola Bartečková

 

 • Třída Mravenečci – heterogenní třída pro děti od 3 – 7 let
  • Mgr. Jarmila Mecová
  • Denisa Dordová, Dis.
  • Ing. Iveta Vranayová, asistentka pedagoga

 

 • Třída Sluníčko – heterogenní třída pro děti od 3 – 7 let
  • Klára Bubláková
  • Monika Kučerová
  • Iva Kaczmarczyková, asistentka pedagoga

 

 • Třída Koťátka – homogenní třída pro děti od 2 – 3 let
  • Soňa Ottová, zástupkyně ředitelky pro MŠ
  • Bc. Zuzana Szlachtová
  • Jana Kubová, školní asistentka

 

Provoz mateřské školy je denně od 6:00 do 16:30.

 

Režim dne v mateřské škole

6:00 – 7:15 scházení dětí ve třídě Berušky, volné hry, individuální činnosti,
7:15 – 8:30 rozcházení do kmenových tříd s třídní učitelkou,

didakticky zacílené činnosti, praktické činnosti, výtvarné aktivity, spontánní hry a činnosti, individuální činnosti, grafomotorické činnosti, tělovýchovné chvilky,

8:30 – 9:00 hygiena, svačina,
9:00 – 9:30 komunitní kruh, didakticky zacílené činnosti dle ŠVP a TVP,

prožitkové činnosti, situační učení, kooperativní hry a činnosti, hudebně pohybové aktivity, samostatné vzdělávání předškolních dětí v učebně „Předškolák“,

9:30 – 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku (příp. náhradní činnosti), sezónní činnosti, pohybové hry, poznávací činnosti, vycházky, hry a činnosti na školní zahradě,
11:30 – 12:00 oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí s polodenní docházkou domů, čtení před spánkem,
12:00 – 14:00 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, předškolní příprava,
14:00 – 15:30 odpolední svačina, zájmové odpolední činnosti, hry, pobyt na zahradě, hry a činnosti dle volby dětí, odchod dětí domů,
15:30 – 16:30 scházení dětí ve třídě Mravenečci, zájmové odpolední činnosti, hry, pobyt na zahradě, hry a činnosti dle volby dětí, odchod dětí domů.

 

V případě mimořádné situace (návštěva lékaře, pedagogicko-psychologické poradny apod.) mohou děti docházet i odcházet v průběhu celého dne. Z organizačních důvodů může docházet ke slučování tříd.