Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) by měla vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách (§16 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).

V rámci EVVO probíhá na naší škole řada aktivit, do kterých se zapojují nejen žáci a zaměstnanci školy, ale i veřejnost. Za komplexní přístup v oblasti EVVO byla škola v letech 2017, 2019 a 2023 oceněna titulem „Škola udržitelného rozvoje“ 1. stupně. Dne 9. listopadu 2017 získala naše škola za mimořádné ekologické aktivity referenční list „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2016/2017 a dárkový poukaz na nákup experimentálního vybavení pro přírodovědné obory v hodnotě 11 000 Kč.

V roce 2019 získala naše škola za první místo v soutěži „Škola pro planetu“ sadu měřících čidel pro výuku přírodních věd v hodnotě 50 000 Kč.

Ekologické dění ve škole je zastřešeno fungujícím ekotýmem složeným z žáků a zaměstnanců školy. Škola se aktivně zapojuje do řady projektů a soutěží jak regionálního, tak celorepublikového rozměru.

Zapojení školy v projektech v rámci EVVO:

M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) – dlouhodobý program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Členství v programu nám poskytuje získávání informací z oblasti EVVO.  Škola byla zaregistrována v síti škol M.R.K.E.V. na počátku roku 2016.

Ukliďme Česko – akce Českého svazu ochránců přírody. V kampani Ukliďme svět! (Clean Up the World!) jde o to zbavit okolí odpadků a přispět tak ke zlepšení společného životního prostředí. Organizace této akce na naší škole probíhá ve spolupráci s obecním úřadem v rámci Dne Země.

Recyklohraní – vzdělávací projekt, jehož náplní je sběr vysloužilých elektrospotřebičů, tonerů a baterií i plnění vzdělávacích úkolů projektu. Ve škole jsou v prostorách šaten umístěny sběrné nádoby na baterie, elektroodpad a tonery.

Klub ekologické výchovy – je občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky, zájemce o ekologické vzdělávání, školy a další instituce a organizace zajímající se o environmentální vzdělávání a výchovu. Naše škola se stala členem KEV od počátku roku 2016. V rámci členství v KEV dostáváme každý měsíc přehled aktuálních informací o dění
i v oblasti životního prostředí a využíváme nižších účastnických poplatků na akcích organizovaných KEV.

Škola udržitelného rozvoje – titul „Škola udržitelného rozvoje“ 1. stupně poprvé škola získala v roce 2017 na Valné hromadě Klubu ekologické výchovy (KEV) na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Udělení titulu předcházelo zpracování dotazníku o aktivitách školy. V letech 2019 a 2023 jsme tento titul obhájili a byl škole propůjčen na další tři roky. Titul „Škola udržitelného rozvoje“ je oceněním práce jak zaměstnanců, tak žáků školy, a to nejen v oblasti ekologie.

Mgr. Magda Luzarová

 

Ohlédnutí za našimi akcemi a úspěchy:

Školní rok 2023/24:

 

Školní rok 2022/23:

Školní rok 2021/22:

Školní rok 2020/21:

Školní rok 2019/20:

Školní rok 2018/19:

Školní rok 2017/18:

Školní rok 2016/17: