Naše škola nabízí „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je systém individuálního (domácího) školního vzdělávání žáků, který představuje v podmínkách českého školství jednu z alternativních edukačních koncepcí. Je určena žákům, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

Mentorem, který bude poskytovat odbornou pomoc škole, rodičům i žákům, je PhDr. Magdalena Brchaňová, která je členkou Asociace domácího vzdělávání.

Individuálně vzděláváni žáci se mohou zúčastňovat všech akcí školy organizovaných pro příslušný věkový stupeň. Škola organizuje pololetní a závěrečné přezkoušení žáků. Velkou předností individuálního vzdělávání je individuální forma výuky, která umožňuje výrazně se přizpůsobit specifikám dítěte. Rodič je s dítětem ve stálém kontaktu a díky tomu se i lépe rozvíjí individuální komunikační schopnosti dítěte. Individuální vzdělávání má i tu výhodu, že lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje.

Vycházíme ze současné legislativní úpravy, která umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.

Zde je uvedeno, že o povolení individuálního (domácího) vzdělávání rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat:

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,
  2. uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,
  3. důvody pro individuální vzdělávání žáka,
  4. popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,
  5. doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,
  6. seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedení v §27 odst. 1 ŠZ
  7. další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,
  8. vyjádření školského poradenského zařízení.

O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Individuální vzdělávání neznamená, že se vzdělávací systém a stát vzdává hodnocení kvality vzdělávání a odpovědnosti za výstup. Individuální vzdělávání je forma vzdělávání, přesto si stát nechává určité kontrolní mechanismy (např. kontrolní činnost ČŠI). Škola garantuje principiální požadavek, že žáci budou vzděláváni v souladu se standardem základního vzdělávání platným v ČR, je zodpovědná za to, že poskytne rodičům metodickou pomoc při vzdělávání. Vše ostatní je v kompetencích zákonných zástupců.

Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka, pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené školským zákonem, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo na žádost zákonného zástupce žáka. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb, které škola nabízí zdarma.

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy

Více informací zde