Úplata za předškolní vzdělávání

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena na 400, – Kč za měsíc.

Platba probíhá bezhotovostně formou inkasa na účet školy vedený u Raiffeisenbank, č. bú: 8208440052/5500, vždy k 15. dni v měsíci.

Děti plnící povinné předškolní vzdělávání (vč. dětí s OŠD) jsou od úplaty osvobozeny.

Úplata za vzdělávání v době letních prázdnin (měsíci červenci a srpnu) bude stanovena nejpozději k 1. 5. daného kalendářního roku.