Školní parlament sdružuje žáky druhého stupně, za každou třídou jsou zvoleni dva zástupci. Školní parlament zastává funkci prostředníka zajišťující komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy. Umožňuje aktivní zapojení žáků do života školy, podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje podíl na chodu školy. Předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky.

Zástupci školního parlamentu se pod vedením Mgr. Lenky Plachtové a Mgr. Adama Galluse, setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednáší návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Připravuje soutěže a aktivity pro své spolužáky. Schůzky se konají alespoň jednou měsíčně nebo podle potřeby. Školní parlament spolupracuje s vedením školy, které řeší jeho připomínky a náměty.

 

Stanovy školního parlamentu

 • Zástupci školního parlamentu jsou voleni jednou ročně a to vždy na začátku školního roku. Každá třída druhého stupně si volí dva zástupce.
 • Funkce ve ŠP je dobrovolná, žák nemůže být zvolen bez svého souhlasu.
 • Školní parlament se schází 1x měsíčně nebo dle potřeby.
 • Z každého jednání školního parlamentu je proveden zápis.
 • Jednání školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit všichni žáci i učitelé školy.
 • Školní parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, které jsou výhradně v kompetenci vedení školy, nebo vydávat taková rozhodnutí, která jsou v rozporu se školním řádem.

 

Cíle školního parlamentu

 • Být prostředníkem mezi žáky, učiteli, zajišťovat zpětné vazby.
 • Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
 • Dohlížet na dodržování školního řádu.
 • Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, spolupodílet se na akcích školy.
 • Podílet se vytváření příznivého klimatu školy.
 • Všímat si, snažit se předcházet, upozorňovat, případně pomáhat při odstranění projevů šikany, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 • Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt.
 • Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy.

 

Plánované akce

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 2023/2024

 • 6. A – Sebastien Kowalczyk, Viktor Noga
 • 6. B – Anna Bejčková, Eliška Stanieková
 • 6. C – Karolína Kocourková, Laura Sokolíková
 • 7. A – David Sikora, Liliana Školová
 • 7. B – Eliška Danielová, Matouš Jursa
 • 7. C – Jakub Kelecseny, Martin Marek
 • 8. A – Eliška Lokayová, Tomáš Rakowski
 • 8. B – Tomáš Feyrer, Adam Podermański
 • 8. C – Vojtěch Juroszek, Matěj Majer
 • 8. D – Dominik Kawulok, Ondřej Sliž
 • 9. A – Dominik Klepáč, Nina Rakowska
 • 9. B – Aneta Misiarzová, Ema Vavříčková