Náš poradenský tým poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům poradenského pracoviště patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Složení školního poradenského pracoviště:

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Helena Vidláková školní speciální pedagog
Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Dagmar Tobolová ředitelka školy
  Mgr. Irena Hencová, MBA, LL.M. zástupce ředitelky školy pro 1.  a 2. stupeň ZŠ
  PhDr. Lenka Skřekucká výchovný poradce pro 1. stupeň
  Mgr. Kateřina Wiejová výchovný poradce pro 2. stupeň
  Mgr. Zuzana Pyszková školní metodik prevence
  Mgr. Věra Kusová školní speciální pedagog
  Mgr. Jiří Šmahlík kariérový poradce
  Mgr. Lucie Kubíčková školní psycholog

 

 

Školní poradenské pracoviště na Masarykově ZŠ a MŠ Hnojník poskytuje své služby učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v těchto oblastech:

 • výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prevence sociálně patologických jevů a nevhodného chování žáků
 • problémy se školní docházkou (vysoká absence, neomluvená absence)
 • péče o žáky šikovné, o žáky neprospívající a z nepodnětného rodinného prostředí
 • profesní orientace žáků

Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č.27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žákům, jejich zákonným zástupcům nebo pedagogům.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Cíle ŠPP

 • udržovat pozitivní a dobré klima školy
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti ohrožené školním neúspěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • vyhledávat a rozvíjet žáky nadané
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
 • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání
 • pracovat se všemi subjekty školy, i s dětmi, které nemají problémy, a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti

Činnosti ŠPP

 • koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
 • pracuje s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
 • podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků
 • podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření
 • pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
 • zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…)
 • odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu
 • poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu
 • zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP