INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina při Masarykově Základní škole a mateřské škole je školské zařízení, které
je určeno žákům 1. – 4. třídy. Jejím cílem je smysluplně vyplnit a zpříjemnit pobyt dětí, které zde čekají na své rodiče. Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci i zajímavé využití volného času dle jejich věku a požadavků. Děti vedeme k všestrannému rozvoji osobnosti, aby co nejlépe zvládaly požadavky, které jsou na ně ve škole kladeny.

Našim prvňáčkům, pro které je přechod do školního prostředí náročný, je určen speciální režim zaměřený převážně na hrací aktivity, kreslení, povídání a podobně. Děti od 2. do 4. třídy jsou již více zapojovány do pracovních dovedností, náročnějších pohybových činností
a pravidelných přírodovědných procházek, čímž podporujeme a rozvíjíme jejich tělesnou aktivitu, na kterou již mnohdy po návratu domů nezůstává čas.

Pravidelně využíváme tělocvičnu školy, školní hřiště a zahradu. Formou didaktických her dále rozvíjíme logické myšlení, paměť, tvořivost a další důležité schopnosti a dovednosti.
Již několikátým rokem se aktivně zabýváme dopravní výchovou, pravidelně navštěvujeme školní dopravní hřiště a v závěru školního roku se setkáváme s policisty. Děti s vychovatelkami dochází do školní cvičné kuchyňky, kde mají možnost osvojit si dovednosti v oblasti vaření
i pečení. Všechna oddělení školní družiny aktivně spolupracují se školní knihovnou, kterou v rámci řízené činnosti navštěvují alespoň jednou týdně.

Pořádáme také nepravidelné společenské a vzdělávací aktivity, např. tematické dílničky (vánoční, velikonoční), soutěže, pálení čarodějnic, tematické besedy s milými hosty (myslivci, včelaři), barevný týden, výlety, exkurze a spoustu dalšího. Mimo všechny tyto aktivity každé oddělení pracuje podle tematického ročního plánu, díky kterému je řízená činnost v družině také zábavnější a pestřejší. Všechny děti jsou aktivně zapojovány pravidelně do nejrůznějších soutěží, ve kterých často slavíme úspěchy.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Žáci jsou do školní družiny přijati na základě řádně vyplněného zápisního lístku (k vyzvednutí u třídního učitele, vychovatelek školní družiny, na sekretariátě či ke stažení na webových stránkách školy). Zápisní lístek je možné vyplnit a odevzdat nejpozději do pátku 8. 9. 2023 vedoucí vychovatelce Kateřině Malo.

Dítě přichází do školní družiny ihned po vyučování pod dohledem paní vychovatelky nebo paní učitelky. Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD, odchylky od docházky žáka, odchod žáka s jinou osobou nebo v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce ŠD písemně prostřednictvím SMS zprávy na tel. číslo 727 946 222, či e-mailem, a to nejpozději
do 8:00 hod. v daný den.

 • ranní provoz – denně od 6:00 do 7:30 hodin
 • odpolední provoz – denně od 11:30 do 16:00 hodin

Poplatek za školní družinu

Poplatek za ŠD činí 1. 250,- Kč za pololetí (vč. pitného režimu). Pokud žák navštěvuje pouze ranní družinu, činí poplatek 350,- Kč za pololetí.

Úplata je splatná pololetně vždy do 20. září za 1. pololetí a do 31. ledna za 2. pololetí převodem na bankovní účet školy: č. 8208440001/5500, VS 315002, textová poznámka: Školné ŠD, „Jméno“ „Příjmení“, „Třída“ (např.: Školné ŠD, Jan Novák, 1.A)

Oddělení školní družiny*

 • oddělení Lvíčata – žáci 1. tříd
  vychovatelka: Kateřina Malo
 • oddělení Hvězdičky – žáci 2. tříd
  vychovatelky: Kateřina Salajková, Naděžda Rzymanová
 • oddělení Šikulové – žáci 3. – 4. tříd
  vychovatelka: Marie Bijoková

* rozdělení žáků může být dle potřeby pozměněno

Další informace naleznete v Provozním řádu školní družiny.

 

Kateřina Malo, DiS. – vedoucí vychovatelka
Marie Bijoková , Naděžda Rzymanová a Kateřina Salajková – vychovatelky školní družiny