Vážení rodiče předškoláků,

srdečně Vás a Vaše děti zveme k zápisu do 1. třídy. Zápis do školy je důležitou událostí pro každého předškoláka a určitě se na něj všichni těšíme. Chceme všem zúčastněným dopřát pěkný zážitek, proto si dovolujeme požádat, abyste si v níže uvedeném odkazu rezervovali čas, kdy k zápisu přijdete.

 

Místo a termín zápisu

 • Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník, zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se bude konat v přízemí základní školy v úterý 18. dubna 2023, od 14:00 do 18:00 hodin.
 • Aby nedocházelo k velké kumulaci dětí a časovým prodlevám, prosím rezervujte si čas, který Vám vyhovuje přes rezervační kalendář zde:

                                                                                     https://www.supersaas.cz/schedule/mzshnojnik/zapis 

 • Počet přijímaných je 40 žáků.
 • K zápisu k povinné školní docházce se mohou dostavit všechny děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, dále děti, které v loňském roce měly odklad povinné školní docházky.
 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
  • Podmínkou dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • K zápisu si prosím přineste občanský průkaz, kopii rodného listu dítěte.

 Odklad povinné školní docházky

 • Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte, a to nejpozději do 30. dubna 2023.
 • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 (školský zákon), v platném znění. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.
 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Vzhledem k dlouhým objednacím lhůtám ve školských poradenských zařízeních si vyšetření prosím zajistěte co nejdříve.

Způsob podání žádosti o přijetí

 • Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání přihlášky (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě.
 • Žádost o přijetí si prosím buď vytiskněte a vyplněnou přineste v den zápisu. Pokud nemáte možnost tisku, vyplníte ji na místě.

Potřebné dokumenty 

 1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
 2. Zápisní list pro školní rok 2023-2024.
 3. Rodný list dítěte – kopie.
 4. Občanský průkaz zákonného zástupce.
 • V případě žádosti o odklad – vyplněnou Žádost o odklad (s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa, odevzdejte do 26. dubna 2023).
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Formální část zápisu

Při zápisu předá zákonný zástupce dítěte pedagogickému pracovníkovi vyplněné výše uvedené dokumenty a předloží svůj průkaz totožnosti.

Motivační část zápisu

Zápis do školy je velkou událostí v životě Vašeho dítěte, po mateřské škole je to další krok na cestě k dosažení vzdělání. Proto se snažíme, aby tento okamžik byl příjemný a zajímavý. Pro děti budou přichystána stanoviště s úkoly v prostorách malé tělocvičny, při jejichž plnění se  uvolní a ztrácejí trému a nervozitu. Naši žáci v rolích pohádkových bytostí pak své budoucí kamarády provedou školou a seznámí je s jejich paní učitelkou.

Následně proběhne rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem, který trvá nejvýše 20 minut. Vzájemný rozhovor je veden v klidu, je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Oznámení o přijetí

Ředitelka školy dne 28. dubna 2023 vyvěsí na veřejném místě (web školy, informační tabule u vstupu do školy) seznam uchazečů pod přiděleným registrační číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. V souladu § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí je možné na sekretariátě školy dne 28. dubna 2023 od 13:00 do 15:00 hodin na sekretariátě školy, v další dny po telefonické domluvě.

V případě přijetí Vašeho dítěte budou osobní údaje zaspány do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje po ukončení zápisu do 1. třídy skartovány.

Většina rodičů chce pro své dítě vybrat tu „nejlepší“ školu s „nejlepší“ paní učitelkou. Je velmi důležité, aby dítě získalo kladný vztah k celoživotnímu vzdělávání se. Pokud jste se rozhodli pro naši školu, doufáme, že Vaše očekávání naplníme a společně úspěšně provedeme Vaše dítě povinnou školní docházkou.

Hnojník, 15. 3. 2023

Těší se na Vás

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců

 

Dokumenty ke stažení: 

Přílohy: