Volby do školské rady na období 2023 – 2026

Ředitelka Masarykovy Základní školy a mateřské školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník, v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlásila dne 3. 7. 2023 volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby se budou konat ve čtvrtek 14. 9. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin ve sborovně školy.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady právnických osob vykonávajících činnost školy v působnosti MŠMT. Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný výbor v čele s předsedou.

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce (zletilé žáky) a pedagogické pracovníky bylo možné na sekretariátu školy do 28. 8. 2023, kandidátní listina viz příloha níže.

Průběh voleb zajišťuje jmenovaná komise ve složení:

  • předseda:         Mgr. Zdeňka Věřbová
  • členové:            Mgr. Zuzana Pyszková, Květa Čižmárová

Volby se uskuteční tajným hlasováním ve volební místnosti. Volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáty do školské rady.

Tři kandidáti za zákonné zástupce  a tři kandidáti za pedagogy s nejvyšším počtem hlasů budou zvoleni oprávněnými voliči do školské rady (za zákonné zástupce volí zákonní zástupci, za pedagogy volí pedagogové ZŠ) . Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách a nástěnce školy.

V Hnojníku 29.08.2023

Mgr. Dagmar Tobolová