Vážení rodiče,
dne 18. dubna 2023 proběhl zápis do prvního ročníku základní školy. Pro školní rok 2023/2024 jsme přijali celkem 42 žádostí zákonných zástupců dětí, včetně žádostí o odklad povinné školní docházky.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje všem žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání v Masarykově Základní škole a mateřské škole Hnojník 120, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, ve školním roce 2023/2024, žákům uvedeným v přiloženém seznamu.

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis nebo o odložení začátku povinné školní docházky, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů pod přiděleným registračním číslem. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě na vývěsce před budovou školy a na webových stránkách školy www.zshnojnik.com. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená.

Děkuji všem rodičům za projevenou důvěru, dětem za jejich snahu a nadšení a týmu pedagogů za organizaci a průběh zápisu.

Mgr. Dagmar Tobolová
ředitelka školy