Ředitelka Masarykovy Základní školy a mateřské školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník, v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby se budou konat ve čtvrtek 14. 9. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin ve sborovně školy.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady právnických osob vykonávajících činnost školy v působnosti MŠMT. Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný výbor v čele s předsedou.

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce (zletilé žáky) a pedagogické pracovníky je možné na sekretariátu školy do 28. 8. 2023.

Návrh musí obsahovat písemný souhlas navrženého kandidáta. Kandidátem na člena školské rady za skupinu pedagogických pracovníků se může stát kterýkoliv pedagogický pracovník školy, navržený kýmkoliv z pedagogických pracovníků školy, přičemž pedagogický pracovník (kromě ředitele školy) může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Kandidátem za skupinu zákonných zástupců se může stát zákonný zástupce žáka školy, může jej navrhnout kterýkoliv z oprávněných voličů za tuto skupinu. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit, což potvrdí svým podpisem na formuláři. Vyplněný formulář lze doručit osobně do kanceláře školy nebo zaslat poštou na adresu školy. Přihláška kandidáta je ke stažení na webových stránkách školy
a na sekretariátu školy.

Listina kandidátů bude zveřejněna dne 29. 8. 2023 na informační nástěnce před školou a na webových stránkách školy.

Pro volby byla jmenována komise:
předseda:         Mgr. Zdeňka Věřbová
členové:            Mgr. Zuzana Pyszková, Květa Čižmárová

Mgr. Dagmar Tobolová
ředitelka školy