Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Směrnice EU) a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (ZOO), zavádí Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
• písemně elektronicky na určené e-mailové adrese,
• v listinné podobě na adresu školy s označením na obálce „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“,
• osobně u příslušné osoby, a to nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal
• telefonicky na určeném telefonním čísle

Více informací naleznete v níže uvedené směrnici a v jejich přílohách.

Pro oznámení lze využít formulář, který je součástí přílohy č. 4.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Telefon: 727 946 228

E-mail: whistleblowing@zshnojnik.com

Adresa: Hnojník 120, 739 53 Hnojník